Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z

#MeToo -  een beweging die wil aantonen hoe vaak seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag voorkomt
aanhanger -  iemand die een bepaald idee of organisatie steunt
aanhangers -  aanhanger (= iemand die een bepaald idee of organisatie steunt)
absurd -  gek, raar, onlogisch
acceptatie -  aanvaarding
accijns -  belasting (op producten)
accijnzen -  accijns: belasting (op producten)
achterhalen -  te weten komen
activiste -  vrouwelijke actievoerder
Afro-Amerikaan -  Amerikaan met Afrikaanse wortels
aftreden -  neerleggen van een functie
agentschap -  een zelfstandig onderdeel van een ministerie
aids -  seksueel overdraagbare ziekte die het immuunsysteem aantast
akkoord -  overeenkomst
alibi -  bewijs dat je niet bij een misdrijf aanwezig kon zijn, omdat je op een andere plaats was
ambassadeur -  vertegenwoordiger
ambitie -  het verlangen of streven naar een betere positie
ambtenaar -  iemand die in dienst van de overheid werkt
ambtenaar -  wie voor de overheid werkt
ambtenaren -  mv van ambtenaar: iemand die in dienst van de overheid werkt
ambtstermijn -  tijdsduur dat iemand een bepaalde functie mag uitoefenen
ambtstermijn -  periode waarin iemand een bepaalde functie mag uitoefenen
amendement -  voorstel tot officiële wijziging van een wetsontwerp of een ander officieel document
anoniem -  van een onbekende auteur
anorexia -  ziekte waarbij iemand zo min mogelijk eet, uit angst om bij te komen
antiheld -  iemand die in alles het tegenovergestelde is van een held
antisemitisme -  discriminatie en haat tegen joden
antistoffen -  antilichamen; stoffen in het lichaam die een infectie bestrijden
app -  programmaatje (applicatie) op de smartphone
arbitrage -  de handelingen van de scheidsrechter
archaïsch -  ouderwets, verouderd
archeologen -  archeoloogiemand die de geschiedenis bestudeert aan de hand van materiële overblijfselen
archeoloog -  iemand die de geschiedenis bestudeert aan de hand van materiële overblijfselen
atmosfeer -  lucht die de aarde omhult, dampkring
autonomie -  zelfstandigheid
avatar -  afbeelding van een gebruiker op het internet; digitaal alter ego
award -  prijs
awards -  award: prijs
Balkan -  gebied in het zuidoosten van Europa, met landen zoals Roemenië, Macedonië en Servië
begroting -  overzicht van geplande inkomsten en uitgaven
benefiet -  evenement ten voordele van een persoon of een groep getroffenen
Benelux -  samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg
beramen -  iets slechts bedenken
- Synonyms: beraamd, beraamt
beurs -  1) plaats waar aandelen (onderdeeltjes van een bedrijf) verkocht en gekocht worden 2) financiële bijdrage om te studeren
biodiversiteit -  verscheidenheid aan levensvormen binnen een ecosysteem
bioritme -  natuurlijk ritme van de mens
bondgenoot -  iemand die hetzelfde doel heeft als een andere persoon en die persoon dan ook helpt en ondersteunt (ook gezegd van landen)
bondskanselier -  hoofd van de Duitse regering
boycot -  1. toestand waarin een land geen handel meer wil drijven met een ander land 2. soort protest waarbij je ergens niet aan deelneemt
brexit -  vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
budget -  geld dat je mag besteden
burgeroorlog -  oorlog tussen inwoners of bevolkingsgroepen in één land
C-attest -  A-attest: de leerling kan overgaan naar het volgende leerjaar; B-attest: de leerling is geslaagd, maar mag bepaalde studierichtingen niet (meer) volgen; C-attest: de leerling is niet geslaagd en moet het schooljaar overdoen
calcium -  bestanddeel van sommige voedingsmiddelen dat voor sterke botten en een goed ontwikkeld gebit zorgt
campagne -  actie
campagne -  actie
cap -  (in de sport) aanduiding van het aantal interlands dat een voetballer al heeft gespeeld
cardioloog -  hartspecialist
CEO -  chief executive officer; leidinggevende van een bedrijf
ceremonie -  plechtigheid, bv. bij de opening of het slot van de Olympische Spelen
chip -  klein stukje elektronica waarop je informatie kunt bewaren
cholera -  besmettelijke ziekte
chromebook -  computer met een besturingssysteem van Google die voornamelijk bedoeld is om te gebruiken terwijl ze verbonden zijn met het internet (gegevens worden bewaard in de 'cloud' in plaats van op een harde schijf)
chronisch -  langdurig, wat blijft duren of altijd weer terugkomt
civiele bescherming -  burgerorganisatie die helpt bij rampen
cliché -  vaak herhaalde uitdrukking
clichés -  meervoud van cliché (= vaak herhaalde uitdrukking)
CO2 -  koolstofdioxide; gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen en bijdraagt tot de opwarming van de aarde
CO2 -  koolstofdioxide, gas dat vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen. Een belangrijke veroorzaker van de opwarming van de aarde
coalitie -  samenwerking tussen verschillende politieke partijen binnen een regering
cognitief -  wat te maken heeft met informatieverwerking in de hersenen
comité -  groep mensen met een bepaald doel of belang
commentator -  specialist die commentaar geeft bij bv. een politieke gebeurtenis of een sportwedstrijd
communisme -  politiek systeem waarbij er gestreefd wordt naar een maatschappij waarin er geen persoonlijk bezit is (alles is van iedereen)
compromis -  oplossing voor een probleem waarbij alle partijen een beetje toegeven
computeraccount -  toegang tot het beveiligde deel van een website
concentratiekamp -  kamp waar mensen, meestal onder militaire dwang, bijeengebracht worden
concept -  opzet, ontwerp
concern -  groot (meestal internationaal) bedrijf waarmee een aantal kleinere bedrijven verbonden zijn (bv. de VMMA is een Vlaams mediaconcern met tv-stations, een radiozender enz.)
concurrent -  iemand met hetzelfde doel als een ander (bv. dezelfde wedstrijd winnen)
condenseren -  overgaan van gas naar vloeistof
conferentie -  vergadering, overleg
consument -  wie een bepaald product koopt en het gebruikt
consumeren -  verbruiken
continent -  werelddeel
contraproductief -  leidend tot het tegenovergestelde van wat men wil bereiken
controverse -  heftig meningsverschil
conventie -  1. grote, belangrijke vergadering 2. gewoonte
corruptie -  omkoping, iemand omkopen of toelaten dat anderen jou omkopen
cover -  versie van een lied door iemand anders de oorspronkelijke maker
covers -  cover: versie van een lied door iemand anders de oorspronkelijke maker
crash -  zeer zwaar ongeval, bv. een vliegtuig dat neerstort
crimineel -  1. (zelfstandig naamwoord) misdadiger 2. (bijvoeglijk naamwoord) misdadig
crisis -  noodsituatie
critici -  meervoud van criticus
criticus -  iemand die een (vaak negatief) oordeel geeft over iets (meervoud: critici)
cyberaanval -  inbraak in een computer om persoonlijke informatie van de gebruiker te stelen
cycloon -  tropische storm
dagcentra -  mv van dagcentrum: voorziening die opvang, verzorging en activiteiten biedt tijdens de dag
dagcentrum -  voorziening die opvang, verzorging en activiteiten biedt tijdens de dag
debat -  discussie
debuut -  eerste optreden
degradatie -  het verlagen in rang, klasse of niveau
degradeerde -  degraderen: in rang of klasse verlagen
degraderen -  in rang of klasse verlagen
delegatie -  enkele mensen die een grotere groep vertegenwoordigen
demarrage -  ontsnappingspoging in de sport
democraat -  aanhanger van de Democratische partij in de Verenigde Staten
democratisch -  waarbij iedereen een inbreng heeft
derby -  sportwedstrijd tussen buren (bv. twee voetbalclubs uit dezelfde stad of de nationale teams van twee buurlanden)
desktop -  bureaucomputer, niet-draagbare computer
diabetes -  suikerziekte (ziekte waarbij je bloed te veel suiker bevat)
diagnose -  het vaststellen van een ziekte
diagram -  manier om gegevens voor te stellen in een afbeelding (voorbeeld: zie hieronder) muziekdragers png
dictator -  iemand die de macht heeft gegrepen in zijn land, zeer streng is voor de bevolking en door iedereen wordt gevreesd
diplomaat -  persoon die instaat voor de buitenlandse diensten van zijn of haar land
diplomatiek -  politiek tactisch
diplomatieke -  Verbuiging van diplomatiek (=politiek tactisch)
diplomatisch -  tactvol, beleefd
discipline -  richting binnen wetenschap, kunst of sport
DNA -  drager van de erfelijke informatie van een organisme
doctoraat -  academische graad
donor -  iemand die bloed afstaat voor een transfusie
doodslag -  iemand van het leven beroven zonder dat vooraf gepland te hebben
dopinggebruik -  het innemen van verboden middelen die tot betere prestaties leiden
dotatie -  schenking volgens een bepaalde procedure of onder bepaalde voorwaarden, bv. koninklijke dotatie: jaarlijks bedrag dat aan leden van de koninklijke familie wordt uitbetaald in ruil voor het vervullen van hun officiële taken
dreigingsniveau -  hoe dreigend een situatie op een bepaald ogenblik is voor de samenleving of een deel ervan (bv. gevaar voor een milieuramp of terreuraanslag)
dubbelspel -  (in het tennis) wedstrijd waarin twee duo's het tegen elkaar opnemen
dwangsom -  bedrag dat iemand moet betalen als hij niet voldoet aan een verplichting die de rechter hem heeft opgelegd
e-game -  electronic game; spel dat je op een elektronisch apparaat speelt
e-games -  mv. van e-game: electronic game; spel dat je op een elektronisch apparaat speelt
economie -  manier waarop de handel en het geld functioneren in een land, en de wetenschap die dat onderzoekt
ecosysteem -  geheel van planten en dieren die van elkaar afhankelijk zijn om te overleven
editie -  versie
eed -  plechtige verklaring of belofte
eindterm -  omschrijvingen van wat een leerling of student aan het eind van een opleiding zou moeten kunnen
eindtermen -  eindterm: omschrijvingen van wat een leerling of student aan het eind van een opleiding zou moeten kunnen
enquête -  een onderzoek op basis van een vragenlijst die aan verschillende personen wordt voorgelegd
epidemie -  aanwezigheid van een ziekte bij een groot aantal mensen in dezelfde regio
erfgoed -  iets van vroeger dat tot je cultuur behoort (gebruiksvoorwerpen, gebouwen, verhalen enzovoort)
erfgoed -  gebouwen, plaatsen, tradities uit het verleden die bewaard moeten blijven
etappe -  (sport) rit in een meerdaagse wielerwedstrijd
ethisch -  wat verband houdt met goed en kwaad
ethische -  verbuiging van ethisch: wat verband houdt met goed en kwaad
etnisch -  wat te maken heeft met een bepaald volk of een bepaalde cultuur
Europese Commissie -  deel van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor het indienen van wetsvoorstellen en rechtspraak
evacuatie -  de verplaatsing van mensen omwille van een ramp of dreiging
excentriek -  ongewoon, speciaal
expert -  specialist, kenner, iemand die veel weet over een bepaald onderwerp
extremisme -  toestand waarbij mensen tot het uiterste gaan om hun politieke of religieuze ideeën te verdedigen
facultatieve verlofdag -  vakantiedag die de school zelf kan inplannen
failliet -  bankroet, blut (gezegd van handelaars)
faillissement -  bankroet, toestand waarin je je schulden niet meer kunt betalen
FBI -  afkorting van Federal Bureau of Investigation, de Amerikaanse federale politie en inlichtingendienst
federatie -  verbond van samenwerkende verenigingen
federaties -  meervoud van federatie (= verbond van samenwerkende verenigingen)
feministisch -  opkomend voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen
feministische -  verbuiging van feministisch (= opkomend voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen)
filmproducent -  verantwoordelijke voor de financiën en organisatie van een film
fiscus -  dienst die de belastingen int
focus -  iets waar je extra aandacht aan geeft
FOD -  federale overheidsdienst
forfait -  forfait geven =  afwezig zijn, niet komen opdagen
fossiele brandstoffen -  stoffen zoals aardgas, aardolie en steenkool die door verbranding gebruikt kunnen worden om energie op te wekken
fraude -  oplichting, bedrog
fusie -  samensmelting
gadget -  hebbeding; klein, aantrekkelijk voorwerp dat als cadeautje of accessoire gebruikt wordt
gameplay -  spelverloop, spelervaring
gameproducent -  bedrijf dat computergames maakt en verkoopt
geallieerden -  landen die samenwerken tijdens een oorlog
gedetineerde -  gevangene, wie opgesloten zit in de gevangenis
gedragstherapie -  therapie die erop gericht is om iemands gedrag te veranderen
geëvacueerd -  evacueren: naar een veiligere plaats brengen
gen -  een eenheid van erfelijk materiaal
genetisch -  wat verband houdt met erfelijkheid
genomineerd -  voltooid deelwoord van nomineren (= voordragen; kandidaat stellen)
gesloten centrum -  plaats waar mensen opgesloten worden die illegaal in ons land verblijven
gewestweg -  weg die aangelegd of onderhouden wordt door een gewest (bv. het Vlaams Gewest)
gezagsdrager -  bestuurder, persoon met kennis of macht
gezagsdragers -  mv. van gezagsdrager (= bestuurder, persoon met kennis of macht)
gezondheidszorg -  alle instanties die met de gezondheid van mensen bezig zijn
gigant -  grote reus; groot bedrijf
globaal -  over het geheel genomen, over heel de wereld
globale -  globaal: over het geheel genomen, over heel de wereld
gluten -  bestanddeel van sommige granen, vaak gebruikt als ingrediënt voor etenswaren (dit is een het-woord zonder meervoud!)
glyfosaat -  chemische stof die voornamelijk gebruikt wordt als onkruidbestrijder
gouverneur -  hoofd van een regering van een kolonie, deelstaat of provincie
grandslam -  belangrijke tenniswedstrijd
grensoverschrijdend -  wanneer een bepaalde norm overtreden wordt
grondoffensief -  aanval over het land
grondstof -  natuurlijk materiaal dat de basis vormt voor een product (bv. olie, ijzer, hout ...)
grondstoffen -  meervoud van grondstof (= natuurlijk materiaal dat de basis vormt voor een product, bv. olie, ijzer, hout ...)
grondwet -  wet waarin de belangrijkste afspraken in een land zijn opgesomd
Grondwettelijk Hof -  organisatie die nagaat of beslissingen en wetten in overeenstemming zijn met de grondwet
grootmacht -  machtig land of staat
grootmacht -  een partij of land met een dominante positie
hacken -  illegaal inbreken in computers of computernetwerken
hacker -  wie inbreekt in computers om persoonlijke gegevens van de gebruiker te stelen
hallucinant -  waanzinnig, ongelooflijk
hiv -  virus dat de ziekte aids veroorzaakt
holebi -  homo, lesbienne of biseksueel
Holocaust -  vervolging en uitroeiing van Joden door de nazi's en hun bondgenoten voor en na de Tweede Wereldoorlog
hoofdzetel -  hoofdkantoor, belangrijkste vestiging
hulpverlener -  wie voor zijn beroep mensen in nood helpt, bv. een brandweerman of verpleger
humanitair -  menslievend
humanitaire -  verbuiging van humanitair (= menslievend)
hydrologen -  hydroloog: deskundige op het gebied van water
hype -  wat vandaag in de mode is, maar morgen alweer overgewaaid kan zijn (synoniem: rage, trend)
ICT -  (informatie- en communicatietechnologie) de technologie waarmee computersystemen, netwerken, databanken en software worden ontwikkeld en onderhouden
illegaal -  onwettig, zonder papieren
illegale -  afleiding van illegaal (= onwettig, zonder papieren)
immuun -  niet vatbaar voor een bepaalde ziekte
immuunsysteem -  verdedigingssysteem van het lichaam om ziektes af te weren
in beroep -  procedure waarbij iemand de beslissing van een rechter aanvecht
incident -  storend voorval
incubatietijd -  tijd tussen de besmetting en het verschijnen van de eerste symptomen
indicatie -  aanwijzing voor iets dat je niet rechtstreeks kunt waarnemen
industriële revolutie -  de overgang van het met de hand maken van producten naar het machinaal maken van producten in fabrieken
informateur -  iemand die bij de verschillende partijen informatie verzamelt over de vorming van een nieuwe regering
infrastructuur -  voorzieningen die een gebied helpen functioneren (bv.: wegen, bruggen spoorwegen ...)
integratie -  opname in een geheel, in de maatschappij
intimidatie -  angstaanjagende handeling
Islamitische Staat -  terreurorganisatie die een streng islamitisch land wil oprichten (meestal afgekort tot IS of ISIS)
junk -  verslaafde
juridisch -  wettelijk
justitie -  deel van de overheid dat oordeelt of mensen de wet hebben overtreden en welke straf daaraan vasthangt
kabinet -  groep medewerkers van een politicus en de plaats waar ze werken
kalifaat -  staat die geregeerd wordt door een kalief (een opvolger van de islamitische profeet Mohammed)
kapitalisme -  economisch systeem gericht op het creëren van winst, waarbij bedrijven, goederen en productiemiddelen het bezit zijn van mensen en niet van de staat
kapitalistisch -  bijvoeglijk naamwoord van kapitalisme (= economisch systeem gericht op het creëren van winst, waarbij bedrijven, goederen en productiemiddelen het bezit zijn van mensen en niet van de staat)
kapitalistische -  bijvoeglijk naamwoord van kapitalisme (= economisch systeem gericht op het creëren van winst, waarbij bedrijven, goederen en productiemiddelen het bezit zijn van mensen en niet van de staat)
karikaturen -  meervoud van karikatuur (= afbeelding die iets of iemand belachelijk maakt)
karikatuur -  afbeelding die iets of iemand belachelijk maakt
kartel -  samenwerking tussen verschillende politieke partijen waarbij ze met één gezamenlijke lijst aan de verkiezingen deelnemen
kernmacht -  staat die over kernwapens en de nodige geleidende systemen beschikt
kernreactor -  installatie waarin men een kernreactie beheerst laat verlopen
kiescampagne -  toespraken, affiches en alles wat een kandidaat voor de verkiezingen in de verf moet zetten
kinderbijslag -  geld dat ouders/opvoeders krijgen voor de verzorging van kinderen
kitsch -  kunst die vooral gericht is op sentimentaliteit of sensatiezucht
klimaatneutraal -  wat geen invloed heeft op het klimaat
kroonprinses -  persoon die vanwege haar geboorte in aanmerking komt om de koning of koningin op te volgen
kruisraket -  computergestuurde, vliegende bom
kwalificeren -  zich plaatsen voor een volgende ronde (in het voetbal)
- Synonyms: kwalificatie
lidstaat -  land dat lid is van een internationale organisatie (bv. de Europese Unie)
lidstaten -  mv. van lidstaat (= land dat lid is van een internationale organisatie, bv. de Europese Unie)
liga -  vereniging
lijsttrekker -  persoon die bij verkiezingen bovenaan de kandidatenlijst staat
lira -  Turkse munt
lobbywerk -  beïnvloeden van belangrijke beslissingen door druk uit te oefenen
makelaar -  iemand die helpt om iets te kopen of verkopen, tussenpersoon bij een verkoop
malaria -  infectieziekte veroorzaakt door de malariamug
matchfixing -  wedstrijdvervalsing, systeem waarbij op voorhand wordt afgesproken wie de winnaar van een wedstrijd wordt
materiële -  materieel: wat te maken heeft met dingen en geld
medeplichtigheid -  mee schuldig zijn aan iets
meesterbrein -  leider
meeting -  vergadering, bijeenkomst, ontmoeting
memorabel -  gedenkwaardig
mensenrechten -  rechten die iedere mens zou moeten hebben, ongeacht nationaliteit, ras, geloof, geslacht ...
mensensmokkel -  het onwettig overbrengen van mensen over landsgrenzen
mentor -  iemand die een leerling of een groep leerlingen begeleidt
Midden-Oosten -  gebied waar Europa, Azië en Afrika samenkomen, met landen zoals Syrië, Libanon en Israël    
middenklasse -  groep mensen met een gemiddeld inkomen
migrant -  wie naar een ander land verhuist
minister-president -  persoon die aan het hoofd staat van de uitvoerende macht van een staat of deelstaat
mobiliteit -  beweeglijkheid; verplaatsing van personen of dingen
motief -  reden waarom je iets doet
motieven -  meervoud van motief (= reden waarom je iets doet)
natie -  land, volk
nationalisme -  voorliefde voor het eigen land (die in een meer extreme vorm vaak samenhangt met een streven naar meer macht en invloed van het eigen land)
navigeren -  afleggen van een route, besturen
NAVO -  Noord-Atlantische Verdragsorganisatie; organisatie van landen die een verdrag sloten om militair samen te werken en elkaar te verdedigen
nazi -  aanhanger van de politiek van Adolf Hitler
Nederbelg -  Nederlander die in België woont
neutraal -  geen partij kiezend
nexit -  de wil van sommige Nederlandse partijen om uit de Europese Unie te stappen
ngo -  niet-gouvernementele organisatie; organisatie die zich richt op een maatschappelijk belang (bv. ontwikkelingshulp, gezondheid, milieubescherming ...)
nominatie -  aanstelling, selectie
nomineren -  voordragen; kandidaat stellen
nooddecreet -  decreet (in Vlaanderen) = een Vlaamse wet
noodtoestand -  toestand waarbij in een streek of land uitzonderlijke maatregelen gelden, bv. als gevolg van een natuurramp of terreurdreiging
nucleair -  wat te maken heeft met kernenergie
nucleaire -  nucleair: wat te maken heeft met kernenergie
obesitas -  ernstige vorm van overgewicht
obesitas -  extreme vorm van zwaarlijvigheid
offensief -  militaire aanval
omkopen -  iemand op een oneerlijke manier voor je winnen door hem geld of cadeautjes te geven
omzet -  totaalbedrag dat door verkoop wordt opgehaald in een bepaalde periode
onafhankelijkheid -  situatie waarbij je niet onder invloed van iemand of iets anders staat
ondemocratisch -  waarbij niet iedereen een inbreng heeft
ongenuanceerd -  niet rekening houdend met alle aspecten
online -  verbonden met het internet
ontkiemen -  vormen van een nieuwe plant uit een plantenzaadje
ontmantelen -  het uit elkaar halen van belangrijke onderdelen, voornamelijk om iets buiten werking te stellen
ontmanteling -  het onbruikbaar maken (van een gevaarlijk voorwerp)
ontwikkelingsland -  land waar veel mensen arm zijn en te kampen hebben met problemen zoals ondervoeding en ongeletterdheid
open brief -  brief die bedoeld is voor een groot publiek
operator -  persoon die een machine of een toestel bedient
oppositie -  tegenstand, politieke partijen die niet in de regering zitten
oppositiekandidaat -  kandidaat voor de verkiezingen die geen lid is van een regeringspartij
oppositiepartij -  politieke partij die niet in de regering zit
optioneel -  naar keuze
oraal -  via de mond
organisme -  levend wezen
outsider -  deelnemer die geen topfavoriet is om te winnen, maar met wie wel rekening wordt gehouden
- Synonyms: outsiders
pact -  overeenkomst, afspraak
paleontologen -  paleontoloog: iemand die fossielen bestudeert
paleontoloog -  iemand die fossielen bestudeert
palmares -  lijst van belangrijke prestaties
pandemie -  wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte
paparazzi -  fotografen die beroemdheden achtervolgen
parade -  stoet, feestelijke optocht
parameter -  element uit een onderzoekstest, kenmerk dat gebruikt wordt om de waarde van een onbekende variabele te berekenen
parameters -  mv. van parameter: element uit een onderzoekstest, kenmerk dat gebruikt wordt om de waarde van een onbekende variabele te berekenen
parket -  Openbaar Ministerie; instantie verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten
parlement -  vergadering van de volksvertegenwoordigers over het bestuur van een land (bijvoorbeeld België) of een deel van een land (bijvoorbeeld Vlaanderen)
passé -  voorbijgestreefd, ouderwets
pedagoog -  deskundige in het domein van de opvoedkunde
penalty -  strafschop
penitentiair verlof -  periode van 36 uur waarin een gedetineerde de gevangenis mag verlaten
PKK -  Koerdische Arbeiderspartij; een politieke organisatie in Turkije die een eigen land wil voor de Koerden
plantaardig -  van planten afkomstig
play-off -  een reeks wedstrijden tussen teams met als doel een kampioen te bepalen
pleeggezin -  gezin waar (tijdelijk) kinderen verblijven omdat de biologische ouders er niet voor kunnen zorgen
pollen -  stuifmeel, stof in bloemen waarmee ze zich voortplanten
posttraumatische stress -  verzamelnaam voor verschillende klachten die kunnen ontstaan na een traumatische gebeurtenis
postuum -  na iemands dood
poule -  groep van sporters of teams die tegen elkaar spelen in een tornooi
poulewedstrijd -  wedstrijd in de eerste fase van een tornooi, waarbij de deelnemende teams of spelers in een aantal groepen (of poules) zijn ingedeeld die onderling tegen elkaar spelen en waarvan de beste teams of spelers doorgaan naar de volgende ronde
poulewedstrijden -  meervoud van poulewedstrijd (= wedstrijd in de eerste fase van een tornooi, waarbij de deelnemende teams of spelers in een aantal groepen (of poules) zijn ingedeeld die onderling tegen elkaar spelen en waarvan de beste teams of spelers doorgaan naar de volgende ronde)
premier -  eerste minister
prestige -  aanzien
prestigieus -  met veel aanzien
preventie -  het niet laten gebeuren van iets, het voorkomen
preventiecampagne -  actie om een bepaald fenomeen te voorkomen of te beperken
primetime -  de tijd van de dag waarin de meeste mensen tv kijken
prioriteit -  voorrang
privacy -  persoonlijke levenssfeer
privésector -  alle bedrijven en organisaties die niet beheerd worden door de overheid
procedure -  werkwijze, proces, methode
progressief -  vooruitstrevend, vernieuwend
promotie -  het bereiken van een hoger niveau
promoveren -  een hoger niveau bereiken
propaganda -  Alles wat wordt gedaan om aanhangers te winnen.
psychisch -  geestelijk
psycholoog -  iemand die zich bezighoudt met de gedachten, gevoelens en het gedrag van mensen
psychose -  psychische aandoening waarbij iemand zijn gevoel voor realiteit verliest
QR-code -  soort streepjescode die snel gescand kan worden, bv. door een smartphone
QR-codes -  mv van QR-code: soort streepjescode die snel gescand kan worden, bv. door een smartphone
quarantaine -  afzondering om besmetting te voorkomen
Raad van State -  (in België) een soort rechtbank die oordeelt over wetten en beslissingen van de regering
racisme -  discriminatie op basis van afkomst of huidskleur
radicalisering -  proces waarbij bepaalde opvattingen extremer worden
ranking -  positie in een rangorde
ravage -  verwoesting
realityshow -  tv-programma waarin de kijkers het leven van een of meerdere mensen volgen
rebel -  opstandeling, wie in opstand komt tegen de overheid
rebellen -  groep mensen die in opstand komt tegen een autoriteit
referendum -  volksraadpleging; stemming waarbij burgers de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op wetgeving of besluiten.
regenboogtrui -  truitje (met regenboogkleuren) dat de wereldkampioen wielrennen mag dragen
regime -  bestuur van een staat
regio -  streek, gebied
regulier -  gebruikelijk, geregeld, gewoon
remake -  nieuwe versie (bv. van een film)
replica -  kopie
Republikein -  aanhanger van de Republikeinse partij in de Verenigde Staten
Republikeinse partij -  een van de twee grootste politieke partijen in de Verenigde Staten
revalidatie -  herstel na een ongeval of operatie
- Synonyms: revalideren
revanche -  herkansing
rijkswacht -  voormalige politiedienst van België die sinds 2001 bestaat uit de lokale en de federale politie
rivaal -  tegenstrever (bv. in de politiek of de sport)
robotfoto -  afbeelding van een persoon die wordt opgemaakt aan de hand van een beschrijving van ooggetuigen
roma -  bevolkingsgroep die van oorsprong een rondtrekkende bevolking was; in het dagelijks leven ook vaak 'zigeuners' genoemd
roots -  wortels (Engels): oorsprong, afkomst, waar iets of iemand vandaan komt
sanctie -  straf
sancties -  mv. van sanctie (= straf)
scenarist -  iemand die het scenario van een film, toneelstuk of stripverhaal schrijft, dat wil zeggen: de opeenvolging van de scènes of plaatjes
schaal van Richter -  schaal die de sterkte van een aardbeving uitdrukt
Schengenzone -  verzamelnaam voor 26 Europese landen waarbinnen mensen vrij mogen reizen zonder grenscontroles
schepen -  bestuurder op gemeenteniveau
schepenen -  schepen: bestuurder op gemeenteniveau
schoorvoetend -  met tegenzin
secretaris-generaal -  hoofd van een organisatie
seksisme -  discriminatie op basis van het geslacht (of je man of vrouw bent)
Senaat -  politiek orgaan dat oordeelt over wetsvoorstellen
sensibilisering -  bewustmaking
significant -  (statistisch) significant: onwaarschijnlijk dat een effect toevallig is
sloppenwijk -  wijk waar mensen wonen die door geldgebrek of woningnood geen betere woning kunnen krijgen
sloppenwijken -  mv. van sloppenwijk (= wijk waar mensen wonen die door geldgebrek of woningnood geen betere woning kunnen krijgen)
sociale media -  online platform waar de gebruikers zelf voor de inhoud zorgen (bv. Facebook, Twitter, Instagram ...)
sociale zekerheid -  stelsel dat ervoor zorgt dat mensen zeker zijn van een inkomen en (medische) verzorging
software -  computerprogramma's
sonde -  onbemand ruimtevaartuig
Sovjet-Unie -  communistische staat in Eurazië die uiteenviel in 1991
speech -  toespraak
speedpedelec -  een snelle elektrische fiets
spelersmakelaar -  makelaar = iemand die helpt om iets te kopen of verkopen, tussenpersoon bij een verkoop
spilfiguur -  de man of vrouw om wie alles draait
sponsor -  geldschieter, verlener van financiële steun
staande ovatie -  waarbij het publiek opstaat om te applaudisseren en iemand toe te juichen
staatsgreep -  onwettige en gewelddadige poging om de macht te grijpen in een land (bv. het leger dat de koning uit zijn paleis verdrijft)
staatsman -  lid van de regering; iemand die toont dat hij goed het land kan leiden
staatssecretaris -  politieke functie; heeft als taak om de minister te ondersteunen binnen een bepaald domein
stalking -  het systematisch en ongewenst volgen en lastigvallen van een persoon
statiegeld -  een bedrag dat je betaalt bij aankoop van een product, maar terugkrijgt als je de verpakking van het product inlevert
stereotiep -  steeds terugkerend, cliché
stereotiepe -  verbuiging van stereotiep (= steeds terugkerend, cliché)
stereotype -  vast beeld van iets of iemand dat niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid
stereotypen -  meervoud van stereotype (= vast beeld van iets of iemand dat niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid)
streaming -  muziek beluisteren via het internet zonder te downloaden
subsidie -  financiële steun (van de overheid)
subsidies -  subsidie: een geldbedrag dat de overheid geeft aan een bedrijf of een persoon
subtropisch -  (van het klimaat) tussen gematigd en tropisch (warm) in
suikertaks -  belasting op gesuikerde (fris)drank, zoals cola en alcopops
symptomen -  meervoud van symptoom (= verschijnsel waaraan je iets herkent)
symptoom -  verschijnsel waaraan je iets herkent
taboe -  onderwerp waarover niet gesproken wordt
tbc -  besmettelijke longziekte
terreur -  georganiseerd geweld met een politiek, ideologisch of religieus doel, met de bedoeling voor angst en chaos te zorgen
terrorist -  iemand die terreurdaden pleegt (zie: terreur)
Thai -  inwoner van Thailand (meervoud: Thai of Thailanders)
therapie -  methode om iemand te genezen
tolerantie -  verdraagzaamheid; bereidheid om dingen te verdragen die ergernis kunnen oproepen
traceren -  opsporen, opzoeken
transfer -  verhuizing van een voetballer van de ene club naar een andere, voor een afgesproken geldbedrag
trauma -  zware geestelijke schok die blijvende gevolgen heeft (bv. oorlogstrauma)
trekpleister -  populaire toeristische attractie
trend -  wat trendy of in de mode is (synoniem: hype, rage)
tweet -  bericht op Twitter
tyfoon -  tropische storm met verwoestende kracht
unicum -  eenmalige gebeurtenis
vaccin -  middel waarmee tegen een bepaalde ziekte beschermd wordt
vaccinatiegraad -  aandeel van de bevolking dat gevaccineerd is
vandalisme -  het opzettelijk vernielen of beschadigen van iemand anders' eigendom
verbannen -  uitsluiten, (uit een land) wegsturen
verblijfsvergunning -  vergunning die iemand over het algemeen moet hebben om te wonen en te werken in een land waarvan de persoon geen inwoner is
Verenigde Naties -  internationale organisatie met 193 landen die samenwerken voor onder meer mensenrechten en wereldvrede
- Synonyms: VN
verkrachting -  vorm van geweld waarbij iemand gedwongen wordt tot seks tegen zijn of haar wil in
vice -  onder, tweede
virologen -  meervoud van viroloog (= wetenschapper die virussen en virusziektes onderzoekt)
viroloog -  wetenschapper die virussen en virusziektes onderzoekt
virtueel -  denkbeeldig, ook: te bekijken op het internet
visie -  manier waarop je ergens naar kijkt en erover oordeelt
visum -  document dat je het recht geeft om naar een bepaald land te reizen of er te verblijven
vlogger -  iemand die zijn of haar leven filmt en de filmpjes op het internet deelt
voertaal -  gebruikelijke taal in een bepaalde situatie of in een bepaald land
voortvluchtig -  op de vlucht voor het gerecht
wapenlobby -  lobby = groep mensen met een gezamenlijk belang die probeert anderen van zijn standpunt te overtuigen
waterstofbom -  atoombom die zijn energie haalt uit de kernfusie van waterstofatomen
wederzijds -  van beide kanten
wederzijdse -  wederzijds: van beide kanten
wereldjaarprestatie -  beste prestatie in een bepaalde discipline binnen een bepaald jaar
WTA -  afkorting van Women's Tennis Association, de wereldbond voor tennissters
zetel -  plaats die een politieke partij mag innemen in het parlement