Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z

#MeToo -  een beweging die wil aantonen hoe vaak seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag voorkomt
aanhanger -  iemand die een bepaald idee of organisatie steunt
aanhangers -  aanhanger (= iemand die een bepaald idee of organisatie steunt)
absurd -  gek, raar, onlogisch
academische carrière -  carrière aan de universiteit, als onderzoeker
acceptatie -  aanvaarding
accijns -  belasting (op producten)
accijnzen -  accijns: belasting (op producten)
account -  online: combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die toegang geeft tot een bepaalde dienst
achterhalen -  te weten komen
activiste -  vrouwelijke actievoerder
Afro-Amerikaan -  Amerikaan met Afrikaanse wortels
aftreden -  neerleggen van een functie
afzetmarkt -  de plaats waar goederen of diensten van een bedrijf kunnen worden verkocht
agentschap -  een zelfstandig onderdeel van een ministerie
aids -  seksueel overdraagbare ziekte die het immuunsysteem aantast
akkoord -  overeenkomst
alibi -  bewijs dat je niet bij een misdrijf aanwezig kon zijn, omdat je op een andere plaats was
ambassadeur -  vertegenwoordiger
ambitie -  het verlangen of streven naar een betere positie
ambtenaar -  iemand die in dienst van de overheid werkt
ambtenaar -  wie voor de overheid werkt
ambtenaren -  mv van ambtenaar: iemand die in dienst van de overheid werkt
ambtstermijn -  tijdsduur dat iemand een bepaalde functie mag uitoefenen
ambtstermijn -  periode waarin iemand een bepaalde functie mag uitoefenen
amendement -  voorstel tot officiële wijziging van een wetsontwerp of een ander officieel document
analfabete -  niet of voldoende kunnen schrijven, spellen en lezen
Android -  besturingssysteem van Google
annexatie -  aanhechting
anoniem -  van een onbekende auteur
anorexia -  ziekte waarbij iemand zo min mogelijk eet, uit angst om bij te komen
antiheld -  iemand die in alles het tegenovergestelde is van een held
antisemitisme -  discriminatie en haat tegen joden
antistoffen -  antilichamen; stoffen in het lichaam die een infectie bestrijden
antivaxer -  iemand die tegen vaccinatie is
app -  programmaatje (applicatie) op de smartphone
arbitrage -  de handelingen van de scheidsrechter
archaïsch -  ouderwets, verouderd
archeologen -  archeoloogiemand die de geschiedenis bestudeert aan de hand van materiële overblijfselen
archeoloog -  iemand die de geschiedenis bestudeert aan de hand van materiële overblijfselen
asiel -  opvang en bescherming van een vluchteling
asielaanvraag -  aanvraag tot een verblijfsvergunning
assisenjury -  volksjury
atmosfeer -  lucht die de aarde omhult, dampkring
authentieke -  echt, origineel, trouw aan zijn karakter
autonomie -  zelfstandigheid
autoritaire regimes -  regimes waarin geen democratie is, waarin één figuur of partij alles te zeggen heeft
avatar -  afbeelding van een gebruiker op het internet; digitaal alter ego
award -  prijs
awards -  award: prijs
Balkan -  gebied in het zuidoosten van Europa, met landen zoals Roemenië, Macedonië en Servië
begroting -  overzicht van geplande inkomsten en uitgaven
benefiet -  evenement ten voordele van een persoon of een groep getroffenen
Benelux -  samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg
beramen -  iets slechts bedenken
- Synonyms: beraamd, beraamt
besturingssysteem -  programma dat ervoor zorgt dat je met een computer of apparaat kunt werken
beurs -  1) plaats waar aandelen (onderdeeltjes van een bedrijf) verkocht en gekocht worden 2) financiële bijdrage om te studeren
bevolkingsregister -  bestand waarin alle inwoners van een bepaald gebied worden opgenomen
bewind -  bestuur
bij verstek -  bij afwezigheid (van de verdachte)
biodiversiteit -  verscheidenheid aan levensvormen binnen een ecosysteem
bioritme -  natuurlijk ritme van de mens
bloedklonter -  propje gestold bloed in een bloedvat of het hart
blogpost -  bericht op een persoonlijk dagboek op een website
bluetoothverbinding -  draadloze netwerkverbinding
bondgenoot -  iemand die hetzelfde doel heeft als een andere persoon en die persoon dan ook helpt en ondersteunt (ook gezegd van landen)
bondskanselier -  hoofd van de Duitse regering
boycot -  1. toestand waarin een land geen handel meer wil drijven met een ander land 2. soort protest waarbij je ergens niet aan deelneemt
brexit -  vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
broeikaseffect -  het effect dat bepaalde gassen in de atmosfeer van de aarde hebben: ze houden de warmte van de zon vast (het gevolg is dus de opwarming van de aarde)
broeikasgas -  gas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde
broeikasgassen -  broeikasgas: gas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde
bruto binnenlands product -  de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode
budget -  geld dat je mag besteden
bufferstaat -  een land dat tussen twee grootmachten ligt en moet voorkomen dat die twee in conflict komen
burgerlijke partij -  slachtoffer dat door een misdrijf schade heeft geleden en vraagt om die schade te vergoeden/herstellen
burgeroorlog -  oorlog tussen inwoners of bevolkingsgroepen in één land
C-attest -  A-attest: de leerling kan overgaan naar het volgende leerjaar; B-attest: de leerling is geslaagd, maar mag bepaalde studierichtingen niet (meer) volgen; C-attest: de leerling is niet geslaagd en moet het schooljaar overdoen
calcium -  bestanddeel van sommige voedingsmiddelen dat voor sterke botten en een goed ontwikkeld gebit zorgt
campagne -  actie
campagne -  actie
cannabisgebruik -  cannabis: drug afkomstig van de hennepplant
cap -  (in de sport) aanduiding van het aantal interlands dat een voetballer al heeft gespeeld
Capitool -  het parlement in Washington (VS), waar de volksvertegenwoordigers zetelen
cardioloog -  hartspecialist
censuur -  gebruik van macht om bepaalde informatie achter te houden
centrale bank -  bankinstelling die waakt over de financiën van een land
CEO -  chief executive officer; leidinggevende van een bedrijf
ceremonie -  plechtigheid, bv. bij de opening of het slot van de Olympische Spelen
chip -  klein stukje elektronica waarop je informatie kunt bewaren
cholera -  besmettelijke ziekte
cholesterol -  vetachtige stof die het lichaam nodig heeft om cellen en hormonen aan te maken
chromebook -  computer met een besturingssysteem van Google die voornamelijk bedoeld is om te gebruiken terwijl ze verbonden zijn met het internet (gegevens worden bewaard in de 'cloud' in plaats van op een harde schijf)
chronisch -  langdurig, wat blijft duren of altijd weer terugkomt
circulaire economie -  systeem waarin grondstoffen, onderdelen en producten zoveel mogelijk opnieuw gebruikt worden
civiele -  burgerlijke, uit de gemeenschap
civiele bescherming -  burgerorganisatie die helpt bij rampen
cliché -  vaak herhaalde uitdrukking
clichés -  meervoud van cliché (= vaak herhaalde uitdrukking)
clusterbommen -  door vliegtuigen afgeworpen bommen die meerdere kleine bommen bevatten, waardoor ze over een grote afstand gespreid veel schade kunnen veroorzaken
CO2 -  koolstofdioxide; gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen en bijdraagt tot de opwarming van de aarde
CO2 -  koolstofdioxide, gas dat vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen. Een belangrijke veroorzaker van de opwarming van de aarde
coalitie -  samenwerking tussen verschillende politieke partijen binnen een regering
cognitief -  wat te maken heeft met informatieverwerking in de hersenen
column -  stukje in de krant waarin iemand een mening formuleert, met de nodige argumenten
columnist -  iemand die regelmatig korte stukjes over actuele onderwerpen schrijft voor een medium (blad, website, radio ...)
comédienne -  iemand die een publiek vermaakt door het aan het lachen te brengen (vrouwelijk)
comité -  groep mensen met een bepaald doel of belang
commentator -  specialist die commentaar geeft bij bv. een politieke gebeurtenis of een sportwedstrijd
communisme -  politiek systeem waarbij er gestreefd wordt naar een maatschappij waarin er geen persoonlijk bezit is (alles is van iedereen)
complicaties -  onverwachte problemen die kunnen optreden na een operatie
complotdenkers -  mensen die geloven dat anderen met slechte bedoelingen samenzweren
composteerbaar -  door de natuur afgebroken tot plantaardige resten
compromis -  oplossing voor een probleem waarbij alle partijen een beetje toegeven
computeraccount -  toegang tot het beveiligde deel van een website
concentratiekamp -  kamp waar mensen, meestal onder militaire dwang, bijeengebracht worden
concept -  opzet, ontwerp
concern -  groot (meestal internationaal) bedrijf waarmee een aantal kleinere bedrijven verbonden zijn (bv. de VMMA is een Vlaams mediaconcern met tv-stations, een radiozender enz.)
concurrent -  iemand met hetzelfde doel als een ander (bv. dezelfde wedstrijd winnen)
condenseren -  overgaan van gas naar vloeistof
conferentie -  vergadering, overleg
Congres -  parlement
conservatieve -  vasthoudend aan de traditie, tegen verandering
consortium -  (tijdelijke) samenwerking van organisaties
consument -  wie een bepaald product koopt en het gebruikt
consumeren -  verbruiken
containertrafiek -  het vervoeren van containers
continent -  werelddeel
contraproductief -  leidend tot het tegenovergestelde van wat men wil bereiken
controverse -  heftig meningsverschil
conventie -  1. grote, belangrijke vergadering 2. gewoonte
coronacommissaris -  verantwoordelijke die het coronabeleid in goede banen moet leiden
coronapandemie -  pandemie: wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte
correspondenten -  journalisten die vanuit een ander land aan verslaggeving doen
corruptie -  omkoping, iemand omkopen of toelaten dat anderen jou omkopen
corruptie -  in ruil voor geld dingen voor iemand doen die verboden zijn
corruptie -  omkoping van publieke machtsfiguren
coup -  staatsgreep, met geweld de macht overnemen
cover -  versie van een lied door iemand anders de oorspronkelijke maker
covers -  cover: versie van een lied door iemand anders de oorspronkelijke maker
Covid Safe Ticket -  bewijs dat je niet gevaccineerd of niet besmettelijk bent, nodig voor evenementen, horeca en reizen
covid-19 -  coronavirus
crash -  zeer zwaar ongeval, bv. een vliegtuig dat neerstort
crimineel -  1. (zelfstandig naamwoord) misdadiger 2. (bijvoeglijk naamwoord) misdadig
criminologie -  wetenschappelijke studie van de misdaad
crisis -  noodsituatie
critici -  meervoud van criticus
criticus -  iemand die een (vaak negatief) oordeel geeft over iets (meervoud: critici)
cyberaanval -  inbraak in een computer om persoonlijke informatie van de gebruiker te stelen
cyberaanvallen -  aanvallen op computers of websites met de bedoeling het systeem plat te leggen, te beïnvloeden of informatie te verkrijgen
cycloon -  tropische storm
dagcentra -  mv van dagcentrum: voorziening die opvang, verzorging en activiteiten biedt tijdens de dag
dagcentrum -  voorziening die opvang, verzorging en activiteiten biedt tijdens de dag
debat -  discussie
debuut -  eerste optreden
degradatie -  het verlagen in rang, klasse of niveau
degradeerde -  degraderen: in rang of klasse verlagen
degraderen -  in rang of klasse verlagen
delegatie -  enkele mensen die een grotere groep vertegenwoordigen
demarrage -  ontsnappingspoging in de sport
democraat -  aanhanger van de Democratische partij in de Verenigde Staten
democratisch -  waarbij iedereen een inbreng heeft
derby -  sportwedstrijd tussen buren (bv. twee voetbalclubs uit dezelfde stad of de nationale teams van twee buurlanden)
desinformatie -  bewust verspreide foute of onnauwkeurige informatie
desktop -  bureaucomputer, niet-draagbare computer
diabetes -  suikerziekte (ziekte waarbij je bloed te veel suiker bevat)
diabetes -  suikerziekte, ziekte waarbij het lichaam problemen heeft met het regelen van het suikergehalte in het bloed
diagnose -  het vaststellen van een ziekte
diagram -  manier om gegevens voor te stellen in een afbeelding (voorbeeld: zie hieronder) muziekdragers png
dictator -  iemand die de macht heeft gegrepen in zijn land, zeer streng is voor de bevolking en door iedereen wordt gevreesd
dictatuur -  regeringsvorm waarbij alle macht bij één persoon of een kleine groep mensen ligt
dienstencentra -  plaatsen waar mensen terecht kunnen voor allerlei hulp en waar ze zich ook kunnen ontspannen en anderen kunnen ontmoeten
diplomaat -  persoon die instaat voor de buitenlandse diensten van zijn of haar land
diplomatiek -  politiek tactisch
diplomatieke -  Verbuiging van diplomatiek (=politiek tactisch)
diplomatisch -  tactvol, beleefd
discipline -  richting binnen wetenschap, kunst of sport
diversiteit -  verscheidenheid, in een samenleving of in de natuur
DNA -  drager van de erfelijke informatie van een organisme
doctoraat -  onderzoek dat je de titel 'doctor' oplevert: de hoogste graad die je aan de universiteit kunt behalen
doctoraat -  academische graad
doneren -  schenken, geven
donor -  iemand die bloed afstaat voor een transfusie
doodslag -  iemand van het leven beroven zonder dat vooraf gepland te hebben
dopinggebruik -  het innemen van verboden middelen die tot betere prestaties leiden
dotatie -  schenking volgens een bepaalde procedure of onder bepaalde voorwaarden, bv. koninklijke dotatie: jaarlijks bedrag dat aan leden van de koninklijke familie wordt uitbetaald in ruil voor het vervullen van hun officiële taken
douane -  dienst die zich bezighoudt met grenscontroles
downsyndroom -  aangeboren afwijking waarbij een verstandelijke beperking ontstaat
dreigingsniveau -  hoe dreigend een situatie op een bepaald ogenblik is voor de samenleving of een deel ervan (bv. gevaar voor een milieuramp of terreuraanslag)
drempelwaarde -  waarde die een onder- of bovengrens aangeeft
dubbelspel -  (in het tennis) wedstrijd waarin twee duo's het tegen elkaar opnemen
dwangbuis -  kledingstuk met lange mouwen dat je beperkt in je bewegingen
dwangsom -  bedrag dat iemand moet betalen als hij niet voldoet aan een verplichting die de rechter hem heeft opgelegd
dwerggroei -  aandoening waarbij de persoon niet groter wordt dan 1,45 meter
e-commerce -  online verkoop
e-game -  electronic game; spel dat je op een elektronisch apparaat speelt
e-games -  mv. van e-game: electronic game; spel dat je op een elektronisch apparaat speelt
e-sigaret -  apparaat gevuld met een vloeistof die door een batterij elektrisch verdampt wordt. Daarbij komt een damp vrij die je, net als de rook van tabak, kunt inhaleren
economie -  manier waarop de handel en het geld functioneren in een land, en de wetenschap die dat onderzoekt
ecosysteem -  geheel van planten en dieren die van elkaar afhankelijk zijn om te overleven
ecosystemen -  natuurlijke systemen, samenhangend geheel van planten, dieren en hun omgeving
editie -  versie
eed -  plechtige verklaring of belofte
eindterm -  omschrijvingen van wat een leerling of student aan het eind van een opleiding zou moeten kunnen
eindtermen -  eindterm: omschrijvingen van wat een leerling of student aan het eind van een opleiding zou moeten kunnen
eiwitten -  voedingsstoffen die energie leveren
elektroden -  draden met plaatjes die voor elektrische stimulatie zorgen
elite -  kleine groep die een belangrijke positie heeft
emir -  Arabische vorst
emotionele intelligentie -  de vaardigheid om met de emoties van jezelf en anderen om te gaan
empathie -  het vermogen om zich in te leven in de gevoelens en de situatie van anderen
enquête -  een onderzoek op basis van een vragenlijst die aan verschillende personen wordt voorgelegd
epidemie -  aanwezigheid van een ziekte bij een groot aantal mensen in dezelfde regio
epidemiologen -  experten in epidemieën
EQ -  afkorting van emotionele intelligentie: het slim omgaan met emoties en sociale contacten
erfgoed -  iets van vroeger dat tot je cultuur behoort (gebruiksvoorwerpen, gebouwen, verhalen enzovoort)
erfgoed -  gebouwen, plaatsen, tradities uit het verleden die bewaard moeten blijven
escalatie -  het stap voor stap erger worden van een situatie of conflict
etappe -  (sport) rit in een meerdaagse wielerwedstrijd
ethisch -  wat verband houdt met goed en kwaad
ethische -  verbuiging van ethisch: wat verband houdt met goed en kwaad
etnisch -  wat te maken heeft met een bepaald volk of een bepaalde cultuur
Europees Commissievoorzitter -  de voorzitter van de Europese Commissie (het dagelijkse bestuur van de Europese Unie dat het beleid uitvoert)
Europees Hof -  instantie die toeziet op de naleving van de Europese wetten
Europese Commissie -  deel van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor het indienen van wetsvoorstellen en rechtspraak
evacuatie -  de verplaatsing van mensen omwille van een ramp of dreiging
evenement -  georganiseerde gebeurtenis
excentriek -  ongewoon, speciaal
expert -  specialist, kenner, iemand die veel weet over een bepaald onderwerp
expertise -  de kennis of ervaring van een expert
explainer -  artikel of video waarin een actueel onderwerp wordt uitgelegd
extreemrechts -  politieke overtuiging aan de rechterzijde van het politieke spectrum
extreemrechtse -  extreemrechts: politieke overtuiging aan de rechterzijde van het politieke spectrum
extremisme -  toestand waarbij mensen tot het uiterste gaan om hun politieke of religieuze ideeën te verdedigen
extremistisch -  waarbij mensen tot het uiterste gaan om hun politieke of religieuze ideeën te verdedigen
extremistische -  extremistisch: waarbij mensen tot het uiterste gaan om hun politieke of religieuze ideeën te verdedigen
facultatieve verlofdag -  vakantiedag die de school zelf kan inplannen
failliet -  bankroet, blut (gezegd van handelaars)
faillissement -  bankroet, toestand waarin je je schulden niet meer kunt betalen
fairtrade -  eerlijke handel
fake news -  vals nieuws, misleidende of onjuiste informatie die als een nieuwsbericht wordt voorgesteld
FBI -  afkorting van Federal Bureau of Investigation, de Amerikaanse federale politie en inlichtingendienst
federale -  nationale, landelijke
federale overheid -  overkoepelende regering, in België: regering van het volledige land
federatie -  verbond van samenwerkende verenigingen
federaties -  meervoud van federatie (= verbond van samenwerkende verenigingen)
feministisch -  opkomend voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen
feministische -  verbuiging van feministisch (= opkomend voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen)
figureren -  ergens een rol in vervullen
filmproducent -  verantwoordelijke voor de financiën en organisatie van een film
fiscus -  dienst die de belastingen int
focus -  iets waar je extra aandacht aan geeft
FOD -  federale overheidsdienst
fonds -  geld dat voor een bepaald doel bij elkaar is gebracht
forfait -  forfait geven =  afwezig zijn, niet komen opdagen
fossiel -  spoor van planten en dieren dat bewaard is in gesteente
fossiele brandstoffen -  stoffen zoals aardgas, aardolie en steenkool die door verbranding gebruikt kunnen worden om energie op te wekken
fossielen -  meervoud van fossiel (= spoor van planten en dieren dat bewaard is in gesteente)
fraude -  oplichting, bedrog
freestyleskiester -  iemand die aan freestyle skiën of stuntskiën doet, een vorm van skiën waarin kracht, techniek en creativiteit meetellen
fusie -  samensmelting
fusiereactor -  gebouw waarin aan kernfusie wordt gewerkt
gadget -  hebbeding; klein, aantrekkelijk voorwerp dat als cadeautje of accessoire gebruikt wordt
gameplay -  spelverloop, spelervaring
gameproducent -  bedrijf dat computergames maakt en verkoopt
gas- en olielobby -  organisatie van gas- en oliebedrijven die, om een bepaald doel te bereiken, politici en besluitvormers probeert te beïnvloeden
geallieerden -  landen die samenwerken tijdens een oorlog
gedetineerde -  gevangene, wie opgesloten zit in de gevangenis
gedragstherapie -  therapie die erop gericht is om iemands gedrag te veranderen
geëvacueerd -  evacueren: naar een veiligere plaats brengen
gekaapt -  overgenomen
gemeenschap -  (1) groep mensen of landen die bij elkaar horen, (2) taalgebied in België (op bestuursniveau)
gen -  een eenheid van erfelijk materiaal
genderfluïde -  wisselend tussen genderidentiteit (iemand voelt zich soms meer man, soms meer vrouw)
genderneutraal -  zonder onderscheid tussen mannen en vrouwen
geneesmiddelenagentschap -  agentschap dat de kwaliteit van geneesmiddelen beoordeelt
genetisch -  wat verband houdt met erfelijkheid
genocide -  volkerenmoord
genomineerd -  voltooid deelwoord van nomineren (= voordragen; kandidaat stellen)
Geologen -  wetenschappers die natuurlijke processen bestuderen
geopolitiek -  studie van het verband tussen aardrijkskunde en politiek
gesloten centrum -  plaats waar mensen opgesloten worden die illegaal in ons land verblijven
gesloten jeugdinstelling -  instelling waar jongeren worden geplaatst na een beslissing van de jeugdrechter, omwille van ernstige misdrijven
gewestweg -  weg die aangelegd of onderhouden wordt door een gewest (bv. het Vlaams Gewest)
gezagsdrager -  bestuurder, persoon met kennis of macht
gezagsdragers -  mv. van gezagsdrager (= bestuurder, persoon met kennis of macht)
gezondheidszorg -  alle instanties die met de gezondheid van mensen bezig zijn
gigant -  grote reus; groot bedrijf
globaal -  over het geheel genomen, over heel de wereld
globale -  globaal: over het geheel genomen, over heel de wereld
globetrotter -  wereldreiziger
gluten -  bestanddeel van sommige granen, vaak gebruikt als ingrediënt voor etenswaren (dit is een het-woord zonder meervoud!)
glyfosaat -  chemische stof die voornamelijk gebruikt wordt als onkruidbestrijder
gouverneur -  hoofd van een regering van een kolonie, deelstaat of provincie
grammatica -  de studie, beschrijving en verklaring van de structuur van woorden en zinnen in een taal
grandslam -  belangrijke tenniswedstrijd
grandslams -  de vier belangrijkste tennistornooien
grensoverschrijdend -  wanneer een bepaalde norm overtreden wordt
groene mobiliteit -  verkeer dat milieuvriendelijk is
grondbeginsel -  basisregel
grondbeginselen -  grondbeginsel: basisregel
grondoffensief -  aanval over het land
grondstof -  natuurlijk materiaal dat de basis vormt voor een product (bv. olie, ijzer, hout ...)
grondstoffen -  meervoud van grondstof (= natuurlijk materiaal dat de basis vormt voor een product, bv. olie, ijzer, hout ...)
grondwet -  wet waarin de belangrijkste afspraken in een land zijn opgesomd
Grondwettelijk Hof -  organisatie die nagaat of beslissingen en wetten in overeenstemming zijn met de grondwet
grootmacht -  machtig land of staat
grootmacht -  een partij of land met een dominante positie
hacken -  illegaal inbreken in computers of computernetwerken
hacker -  wie inbreekt in computers om persoonlijke gegevens van de gebruiker te stelen
hackersgroeperingen -  groepen van hackers, criminelen die willen inbreken op computersystemen
hallucinant -  waanzinnig, ongelooflijk
handelsfederatie -  organisatie die de belangen van handelszaken verdedigt, samenwerking tussen handelszaken
hersenschors -  buitenkant van de hersenen binnen de schedel
hersentrauma's -  stoornissen veroorzaakt door een val, een slag op het hoofd of een hersenbloeding
hiv -  virus dat de ziekte aids veroorzaakt
holebi -  homo, lesbienne of biseksueel
Holocaust -  vervolging en uitroeiing van Joden door de nazi's en hun bondgenoten voor en na de Tweede Wereldoorlog
hoofdredacteur -  persoon die aan het hoofd staat van de redactie van een krant, tijdschrift, tv-programma …
hoofdzetel -  hoofdkantoor, belangrijkste vestiging
Hooggerechtshof -  het belangrijkste gerecht(sgebouw)
hoogrisicocontact -  iemand die in nauw of langdurig contact is geweest met een besmet persoon
hoogspanningslijn -  netwerk waarlangs elektriciteit over grote afstanden vervoerd wordt
Huis van Afgevaardigden -  Amerikaans politiek orgaan dat oordeelt over wetsvoorstellen
huisarrest -  strafmaatregel waarbij iemand het huis niet mag verlaten
huisvesting -  plek om te wonen
hulpverlener -  wie voor zijn beroep mensen in nood helpt, bv. een brandweerman of verpleger
humanitair -  menslievend
humanitaire -  verbuiging van humanitair (= menslievend)
humanitaire corridors -  wegen die vrijgemaakt worden, zodat burgers veilig het oorlogsgebied kunnen verlaten
hydrologen -  hydroloog: deskundige op het gebied van water
hype -  wat vandaag in de mode is, maar morgen alweer overgewaaid kan zijn (synoniem: rage, trend)
hyperventilatie -  ademnood
ICT -  (informatie- en communicatietechnologie) de technologie waarmee computersystemen, netwerken, databanken en software worden ontwikkeld en onderhouden
illegaal -  onwettig, zonder papieren
illegale -  afleiding van illegaal (= onwettig, zonder papieren)
IMF -  Internationaal Monetair Fonds, een VN-organisatie die de financiële toestand en economische groei in alle landen gezond wil houden
immuun -  niet vatbaar voor een bepaalde ziekte
immuunsysteem -  verdedigingssysteem van het lichaam om ziektes af te weren
implantaten -  voorwerpen of toestellen die in het lichaam worden aangebracht
in beroep -  procedure waarbij iemand de beslissing van een rechter aanvecht
inburgering -  het leren en weten hoe de samenleving in een nieuw land eruit ziet en zich daaraan aanpassen
incident -  storend voorval
inclusie -  het voluit betrekken van een groep mensen bij de samenleving, ze gelijke rechten en plichten geven
incubatietijd -  tijd tussen de besmetting en het verschijnen van de eerste symptomen
indicatie -  aanwijzing voor iets dat je niet rechtstreeks kunt waarnemen
industrie -  het maken en verwerken van nieuwe producten in fabrieken
industriële revolutie -  de overgang van het met de hand maken van producten naar het machinaal maken van producten in fabrieken
inflatie -  algemene stijging van de prijzen die je betaalt
informateur -  iemand die bij de verschillende partijen informatie verzamelt over de vorming van een nieuwe regering
informatieoorlog -  het verspreiden van informatie die jezelf sterker en de tegenstand zwakker maken
infrastructuur -  voorzieningen die een gebied helpen functioneren (bv.: wegen, bruggen spoorwegen ...)
integratie -  opname in een geheel, in de maatschappij
intimidatie -  angstaanjagende handeling
invaliditeit -  toestand waarbij de fysieke of mentale functies minder goed werken dan normaal
invoerrechten -  belasting op producten die ingevoerd worden uit een ander land
Islamitische Staat -  terreurorganisatie die een streng islamitisch land wil oprichten (meestal afgekort tot IS of ISIS)
junk -  verslaafde
juridisch -  wettelijk
juridische stappen -  naar het gerecht stappen om iets aan te klagen
justitie -  deel van de overheid dat oordeelt of mensen de wet hebben overtreden en welke straf daaraan vasthangt
kabinet -  groep medewerkers van een politicus en de plaats waar ze werken
kalifaat -  staat die geregeerd wordt door een kalief (een opvolger van de islamitische profeet Mohammed)
kapitalisme -  economisch systeem gericht op het creëren van winst, waarbij bedrijven, goederen en productiemiddelen het bezit zijn van mensen en niet van de staat
kapitalistisch -  bijvoeglijk naamwoord van kapitalisme (= economisch systeem gericht op het creëren van winst, waarbij bedrijven, goederen en productiemiddelen het bezit zijn van mensen en niet van de staat)
kapitalistische -  bijvoeglijk naamwoord van kapitalisme (= economisch systeem gericht op het creëren van winst, waarbij bedrijven, goederen en productiemiddelen het bezit zijn van mensen en niet van de staat)
karikaturen -  meervoud van karikatuur (= afbeelding die iets of iemand belachelijk maakt)
karikatuur -  afbeelding die iets of iemand belachelijk maakt
kartel -  samenwerking tussen verschillende politieke partijen waarbij ze met één gezamenlijke lijst aan de verkiezingen deelnemen
kernmacht -  staat die over kernwapens en de nodige geleidende systemen beschikt
kernreactor -  gebouw waarin kernenergie wordt opgewekt
kernreactor -  installatie waarin men een kernreactie beheerst laat verlopen
kiescampagne -  toespraken, affiches en alles wat een kandidaat voor de verkiezingen in de verf moet zetten
kinderbijslag -  geld dat ouders/opvoeders krijgen voor de verzorging van kinderen
kindergeld -  geld dat gezinnen van de overheid krijgen om te helpen de kosten van opvoeding en verzorging van de kinderen te betalen
kitsch -  kunst die vooral gericht is op sentimentaliteit of sensatiezucht
klimaatneutraal -  wat geen invloed heeft op het klimaat
kolonie -  gebied of land dat door een ander land bestuurd wordt
kolonisten -  personen die verhuizen naar een nederzetting (kolonie) in een ander gebied dan hun thuisland
koolstofarme -  zonder de schadelijke koolstof (CO2) uit te stoten
kroonprinses -  persoon die vanwege haar geboorte in aanmerking komt om de koning of koningin op te volgen
kruisraket -  computergestuurde, vliegende bom
kwalificeren -  zich plaatsen voor een volgende ronde (in het voetbal)
- Synonyms: kwalificatie
Lage Landen -  België en Nederland
landbouwcoöperaties -  organisatie waarin boeren samenwerken
laster -  beschadiging van iemands reputatie door hem/haar oneerlijk te beschuldigen
ledematen -  aan de romp hangende delen van het lichaam; armen en benen
legaliseren -  wettig maken, niet langer strafbaar maken
leukemie -  bloedkanker
lgbtq+ -  algemene benaming voor wat buiten de heteroseksuele norm valt: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, queer enz.
lidstaat -  land dat lid is van een internationale organisatie (bv. de Europese Unie)
lidstaten -  mv. van lidstaat (= land dat lid is van een internationale organisatie, bv. de Europese Unie)
liga -  vereniging
lijsttrekker -  persoon die bij verkiezingen bovenaan de kandidatenlijst staat
links -  richting, politieke richting van een partij
lira -  Turkse munt
livestream -  live uitzending via het internet
lobby -  organisatie die, om een bepaald doel te bereiken, politici en besluitvormers probeert te beïnvloeden
lobbywerk -  beïnvloeden van belangrijke beslissingen door druk uit te oefenen
lockdown -  maatregel die moet voorkomen dat mensen een bepaald gebied in- of uitgaan
logistieke -  wat nodig is om een product aan een klant te leveren (o.m. transport, infrastructuur)
loodraffinaderij -  fabriek waarin lood wordt gezuiverd
luchtwassers -  installaties die de lucht in stallen en fabrieken reinigen
maffia -  geheel van criminele organisaties
maffiamilieu -  maffia: geheel van criminele organisaties
makelaar -  iemand die helpt om iets te kopen of verkopen, tussenpersoon bij een verkoop
malaria -  infectieziekte veroorzaakt door de malariamug
mandaat -  opdracht om te regeren, termijn om te regeren
marketing -  alles wat een bedrijf doet om de verkoop van zijn producten of diensten te vergroten
marketingstunt -  een stunt om je product te doen verkopen
matchfixing -  wedstrijdvervalsing, systeem waarbij op voorhand wordt afgesproken wie de winnaar van een wedstrijd wordt
materiële -  materieel: wat te maken heeft met dingen en geld
maximumfactuur -  maximumbedrag dat aangerekend mag worden
medeplichtigheid -  mee schuldig zijn aan iets
meesterbrein -  leider
meeting -  vergadering, bijeenkomst, ontmoeting
megajoule -  eenheid waarin je de hoeveelheid energie uitdrukt, een maatstaf voor energie
memorabel -  gedenkwaardig
mensenrechten -  rechten die iedere mens zou moeten hebben, ongeacht nationaliteit, ras, geloof, geslacht ...
mensenrechtenschendingen -  inbreuken op de mensenrechten, geen rekening houden met de mensenrechten
mensensmokkel -  het onwettig overbrengen van mensen over landsgrenzen
mentor -  iemand die een leerling of een groep leerlingen begeleidt
Meteorologen -  weerdeskundigen
methaan -  brandbaar gas dat vrijkomt bij het afbreken van natuurlijke stoffen, het komt bijvoorbeeld vrij in de mest van koeien
methaanprobleem -  probleem met brandbaar gas dat vrijkomt bij het afbreken van natuurlijke stoffen, het komt bijvoorbeeld vrij in de mest van koeien
micro-organisme -  organisme dat zo klein is dat het niet met het blote oog te zien is
micro-organismen -  meervoud van micro-organisme (= organisme dat zo klein is dat het niet met het blote oog te zien is)
Midden-Oosten -  gebied waar Europa, Azië en Afrika samenkomen, met landen zoals Syrië, Libanon en Israël    
middenklasse -  groep mensen met een gemiddeld inkomen
migrant -  wie naar een ander land verhuist
migratie -  de verplaatsing van een persoon over een grens, met als doel zich daar te vestigen
migratiepact -  akkoord over het migratiebeleid
mineralen -  voedingsstoffen die in kleine hoeveelheden voorkomen in eten en drinken, en die nodig zijn voor een goede gezondheid en een normale ontwikkeling
minister-president -  persoon die aan het hoofd staat van de uitvoerende macht van een staat of deelstaat
mobiliteit -  beweeglijkheid; verplaatsing van personen of dingen
mondialisering -  proces dat de handel en uitwisseling tussen alle landen van de wereld makkelijker maakt
monitoren -  onderzoeken
motief -  reden waarom je iets doet
motieven -  meervoud van motief (= reden waarom je iets doet)
multinationals -  grote bedrijven met afdelingen in verschillende landen
muskietennet -  net bedoeld om muggen tegen te houden
muskietennetten -  muskietennet: net bedoeld om muggen tegen te houden
nalatigheid -  onzorgvuldige uitvoering
natie -  land, volk
Nationale Garde -  een leger (in bepaalde landen) dat ingezet kan worden in uitzonderlijke omstandigheden
nationalisme -  voorliefde voor het eigen land (die in een meer extreme vorm vaak samenhangt met een streven naar meer macht en invloed van het eigen land)
navigeren -  afleggen van een route, besturen
NAVO -  Noord-Atlantische Verdragsorganisatie; organisatie van landen die een verdrag sloten om militair samen te werken en elkaar te verdedigen
nazi -  aanhanger van de politiek van Adolf Hitler
Nederbelg -  Nederlander die in België woont
nederhopscene -  een beweging of groep van mensen in Nederland die bezig zijn met hiphop in het Nederlands
nettoloon -  het loon dat, na aftrek van belastingen en sociale zekerheid, op je bankrekening terecht komt
neuroloog -  zenuwarts
neutraal -  geen partij kiezend
neutraal -  geen partij kiezend
nexit -  de wil van sommige Nederlandse partijen om uit de Europese Unie te stappen
ngo -  niet-gouvernementele organisatie; organisatie die zich richt op een maatschappelijk belang (bv. ontwikkelingshulp, gezondheid, milieubescherming ...)
nominatie -  aanstelling, selectie
nomineren -  voordragen; kandidaat stellen
non-binair -  iemand die zich niet thuisvoelt in de categorieën man of vrouw
nooddecreet -  decreet (in Vlaanderen) = een Vlaamse wet
noodtoestand -  toestand waarbij in een streek of land uitzonderlijke maatregelen gelden, bv. als gevolg van een natuurramp of terreurdreiging
nucleair -  wat te maken heeft met kernenergie
nucleaire -  nucleair: wat te maken heeft met kernenergie
obesitas -  ernstige vorm van overgewicht
obesitas -  extreme vorm van zwaarlijvigheid
ode -  gedicht of lied waarin iemand lof krijgt
offensief -  militaire aanval
offline -  niet online, niet met het computernetwerk verbonden
Omikronvariant -  nieuwe, besmettelijkere variant van het coronavirus
omkopen -  iemand op een oneerlijke manier voor je winnen door hem geld of cadeautjes te geven
omzet -  totaalbedrag dat door verkoop wordt opgehaald in een bepaalde periode
onafhankelijkheid -  situatie waarbij je niet onder invloed van iemand of iets anders staat
ondemocratisch -  waarbij niet iedereen een inbreng heeft
ongenuanceerd -  niet rekening houdend met alle aspecten
online -  verbonden met het internet
online content -  online teksten, afbeeldingen of video's
onlusten -  rellen
ontkiemen -  vormen van een nieuwe plant uit een plantenzaadje
ontmantelen -  het uit elkaar halen van belangrijke onderdelen, voornamelijk om iets buiten werking te stellen
ontmanteling -  het onbruikbaar maken (van een gevaarlijk voorwerp)
ontwikkelingsland -  land waar veel mensen arm zijn en te kampen hebben met problemen zoals ondervoeding en ongeletterdheid
oorlogsmisdaad -  een daad in tijd van oorlog die een schending is van het oorlogs- of volkenrecht of de mensenrechten
oorlogsmisdaden -  wreedheden tegen een volk die ingaan tegen het oorlogsrecht
oorlogsrecht -  wetten over wat al dan niet mag tijdens gewapende conflicten
open brief -  brief die bedoeld is voor een groot publiek
openbaar aanklager -  degene die namens de staat of het volk iemand in beschuldiging stelt van de wet te overtreden
operator -  persoon die een machine of een toestel bedient
Opiniemakers -  personen die een belangrijke opinie hebben waar naar geluisterd wordt
oppositie -  tegenstand, politieke partijen die niet in de regering zitten
oppositiekandidaat -  kandidaat voor de verkiezingen die geen lid is van een regeringspartij
oppositieleider -  leider van de grootste politieke partij die niet in de regering zit
oppositiepartij -  politieke partij die niet in de regering zit
optioneel -  naar keuze
oraal -  via de mond
orders -  bestellingen
organisme -  levend wezen
outsider -  deelnemer die geen topfavoriet is om te winnen, maar met wie wel rekening wordt gehouden
- Synonyms: outsiders
Overlegcomité -  bijeenkomst van alle regeringen in België om samen te overleggen en beslissingen te nemen
pact -  overeenkomst, afspraak
paleontologen -  paleontoloog: iemand die fossielen bestudeert
paleontoloog -  iemand die fossielen bestudeert
palmares -  lijst van belangrijke prestaties
pandemie -  wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte
paparazzi -  fotografen die beroemdheden achtervolgen
parade -  stoet, feestelijke optocht
parameter -  element uit een onderzoekstest, kenmerk dat gebruikt wordt om de waarde van een onbekende variabele te berekenen
parameters -  mv. van parameter: element uit een onderzoekstest, kenmerk dat gebruikt wordt om de waarde van een onbekende variabele te berekenen
parasiet -  dierlijk of plantaardig organisme dat zich voedt ten koste van een ander organisme
parket -  Openbaar Ministerie; instantie verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten
parlement -  vergadering van de volksvertegenwoordigers over het bestuur van een land (bijvoorbeeld België) of een deel van een land (bijvoorbeeld Vlaanderen)
passé -  voorbijgestreefd, ouderwets
paviljoen -  gebouw dat bij andere gebouwen op hetzelfde terrein hoort
pedagoog -  deskundige in het domein van de opvoedkunde
penalty -  strafschop
pendelaars -  mensen die (bijna) dagelijks heen en terug van hun woonplaats naar hun werk reizen
penitentiair verlof -  periode van 36 uur waarin een gedetineerde de gevangenis mag verlaten
persbureau -  een bureau of agentschap dat nieuwsberichten levert aan kranten en andere media
persvrijheid -  het recht om te publiceren wat iemand wil, zonder angst voor bedreiging, geweld of vervolging
pesticiden -  meestal giftige middelen die planten, groenten en vruchten beschermen tegen insecten
petitie -  papier met een officieel verzoek
petities -  petitie: papier met een officieel verzoek
PKK -  Koerdische Arbeiderspartij; een politieke organisatie in Turkije die een eigen land wil voor de Koerden
plantaardig -  van planten afkomstig
plasma -  gas dat in elektrisch geladen deeltjes is opgesplitst
play-off -  een reeks wedstrijden tussen teams met als doel een kampioen te bepalen
pleeggezin -  gezin waar (tijdelijk) kinderen verblijven omdat de biologische ouders er niet voor kunnen zorgen
podcast -  een radio-uitzending die op het internet te vinden is
polio -  besmettelijke ziekte veroorzaakt door een virus, kan tot verlamming leiden en dodelijk zijn
politicoloog -  wetenschapper die de politiek bestudeert
pollen -  stuifmeel, stof in bloemen waarmee ze zich voortplanten
populaties -  aantallen van dieren van dezelfde soort, bevolkingsaantallen
posttraumatische stress -  verzamelnaam voor verschillende klachten die kunnen ontstaan na een traumatische gebeurtenis
postuum -  na iemands dood
poule -  groep van sporters of teams die tegen elkaar spelen in een tornooi
poulewedstrijd -  wedstrijd in de eerste fase van een tornooi, waarbij de deelnemende teams of spelers in een aantal groepen (of poules) zijn ingedeeld die onderling tegen elkaar spelen en waarvan de beste teams of spelers doorgaan naar de volgende ronde
poulewedstrijden -  meervoud van poulewedstrijd (= wedstrijd in de eerste fase van een tornooi, waarbij de deelnemende teams of spelers in een aantal groepen (of poules) zijn ingedeeld die onderling tegen elkaar spelen en waarvan de beste teams of spelers doorgaan naar de volgende ronde)
premier -  eerste minister
prestige -  aanzien
prestigieus -  met veel aanzien
preventie -  het niet laten gebeuren van iets, het voorkomen
preventiecampagne -  actie om een bepaald fenomeen te voorkomen of te beperken
preventief gezondheidsbeleid -  beleid dat erop gericht is ziekten te voorkomen
primetime -  de tijd van de dag waarin de meeste mensen tv kijken
prioriteit -  voorrang
privacy -  persoonlijke levenssfeer
privé-investeringen -  geld dat bedrijven ergens in steken
privésector -  alle bedrijven en organisaties die niet beheerd worden door de overheid
Privileges -  voorrechten
procedure -  werkwijze, proces, methode
producer -  de persoon die opnames van muziek leidt, de eindverantwoordelijke van de muziek
proefpersoon -  persoon op wie een proef wordt genomen
progressief -  vooruitstrevend, vernieuwend
promotie -  het bereiken van een hoger niveau
promoveren -  een hoger niveau bereiken
propaganda -  Alles wat wordt gedaan om aanhangers te winnen.
provoceert -  iets bewust doen om reacties uit te lokken
psychisch -  geestelijk
psycholoog -  iemand die zich bezighoudt met de gedachten, gevoelens en het gedrag van mensen
psychose -  psychische aandoening waarbij iemand zijn gevoel voor realiteit verliest
psychosociale -  geestelijke en maatschappelijke
QR-code -  soort streepjescode die snel gescand kan worden, bv. door een smartphone
QR-codes -  mv van QR-code: soort streepjescode die snel gescand kan worden, bv. door een smartphone
quarantaine -  afzondering om besmetting te voorkomen
queer -  niet heteroseksueel
Raad van State -  (in België) een soort rechtbank die oordeelt over wetten en beslissingen van de regering
racisme -  discriminatie op basis van afkomst of huidskleur
radicaliseren -  extreme opvattingen krijgen
radicalisering -  proces waarbij bepaalde opvattingen extremer worden
radioactief -  gevaarlijke straling uitzendend
radiogolven -  elektromagnetische straling die wordt gebruikt om signalen over te brengen
raffinaderij -  fabriek waarin stoffen worden gezuiverd en gescheiden
ranking -  positie in een rangorde
ravage -  verwoesting
realityshow -  tv-programma waarin de kijkers het leven van een of meerdere mensen volgen
rebel -  opstandeling, wie in opstand komt tegen de overheid
rebellen -  groep mensen die in opstand komt tegen een autoriteit
rechts -  richting, politieke richting van een partij
referenda -  bevraging van de bevolking over belangrijke politieke beslissingen, ook volksstemming of volksraadpleging genoemd
referendum -  volksraadpleging; stemming waarbij burgers de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op wetgeving of besluiten.
regenboogtrui -  truitje (met regenboogkleuren) dat de wereldkampioen wielrennen mag dragen
regime -  bestuur van een staat
regio -  streek, gebied
regulier -  gebruikelijk, geregeld, gewoon
remake -  nieuwe versie (bv. van een film)
replica -  kopie
Republikein -  aanhanger van de Republikeinse partij in de Verenigde Staten
Republikeinse partij -  een van de twee grootste politieke partijen in de Verenigde Staten
residentie -  woning
resolutie -  besluit
revalidatie -  herstel na een ongeval of operatie
- Synonyms: revalideren
revanche -  herkansing
rijkswacht -  voormalige politiedienst van België die sinds 2001 bestaat uit de lokale en de federale politie
rivaal -  tegenstrever (bv. in de politiek of de sport)
robotfoto -  afbeelding van een persoon die wordt opgemaakt aan de hand van een beschrijving van ooggetuigen
roma -  bevolkingsgroep die van oorsprong een rondtrekkende bevolking was; in het dagelijks leven ook vaak 'zigeuners' genoemd
rondetafel -  mensen die rond de tafel gaan zitten om over een onderwerp te discussiëren, ideeën uit te wisselen
roots -  wortels (Engels): oorsprong, afkomst, waar iets of iemand vandaan komt
Sahara -  grote woestijn in Noord-Afrika
sanctie -  straf
sancties -  mv. van sanctie (= straf)
scenarist -  iemand die het scenario van een film, toneelstuk of stripverhaal schrijft, dat wil zeggen: de opeenvolging van de scènes of plaatjes
schaal van Richter -  schaal die de sterkte van een aardbeving uitdrukt
schending -  niet respecteren
Schengenzone -  verzamelnaam voor 26 Europese landen waarbinnen mensen vrij mogen reizen zonder grenscontroles
schepen -  bestuurder op gemeenteniveau
schepenen -  schepen: bestuurder op gemeenteniveau
schiereiland -  stuk land dat omgeven is door water, maar toch een smalle verbinding heeft met het vasteland
scholierenkoepel -  organisatie die de belangen van leerlingen verdedigt
schoorvoetend -  met tegenzin
secretaris-generaal -  hoofd van een organisatie
seksisme -  discriminatie op basis van het geslacht (of je man of vrouw bent)
Senaat -  politiek orgaan dat oordeelt over wetsvoorstellen
sensibilisering -  bewustmaking
separatisten -  mensen die zich willen afscheuren van de bestaande staat
significant -  (statistisch) significant: onwaarschijnlijk dat een effect toevallig is
sloppenwijk -  wijk waar mensen wonen die door geldgebrek of woningnood geen betere woning kunnen krijgen
sloppenwijken -  mv. van sloppenwijk (= wijk waar mensen wonen die door geldgebrek of woningnood geen betere woning kunnen krijgen)
smaad -  belediging waarbij iemands goede naam of eer wordt aangetast
sociale media -  online platform waar de gebruikers zelf voor de inhoud zorgen (bv. Facebook, Twitter, Instagram ...)
sociale woningen -  huurwoningen bestemd voor alleenstaanden of gezinnen met een beperkt inkomen
sociale zekerheid -  stelsel dat ervoor zorgt dat mensen zeker zijn van een inkomen en (medische) verzorging
socialer -  met meer aandacht voor de zwakkeren in de maatschappij
socioloog -  wetenschapper die de menselijke samenleving bestudeert
soeverein -  onafhankelijk, in staat om zelf beslissingen te nemen
software -  computerprogramma's
sonde -  onbemand ruimtevaartuig
Sovjet-Unie -  communistische staat in Eurazië die uiteenviel in 1991
speech -  toespraak
speedpedelec -  een snelle elektrische fiets
spelersmakelaar -  makelaar = iemand die helpt om iets te kopen of verkopen, tussenpersoon bij een verkoop
spilfiguur -  de man of vrouw om wie alles draait
sponsor -  geldschieter, verlener van financiële steun
spraakkunst -  grammatica; de studie, beschrijving en verklaring van de structuur van woorden en zinnen in een taal
staande ovatie -  waarbij het publiek opstaat om te applaudisseren en iemand toe te juichen
staatsgreep -  poging om met geweld de macht over te nemen
staatsgreep -  onwettige en gewelddadige poging om de macht te grijpen in een land (bv. het leger dat de koning uit zijn paleis verdrijft)
staatsman -  lid van de regering; iemand die toont dat hij goed het land kan leiden
staatssecretaris -  politieke functie; heeft als taak om de minister te ondersteunen binnen een bepaald domein
stalking -  het systematisch en ongewenst volgen en lastigvallen van een persoon
stand-upcomedian -  komiek
statement -  een duidelijke boodschap
statiegeld -  een bedrag dat je betaalt bij aankoop van een product, maar terugkrijgt als je de verpakking van het product inlevert
statistiekbureau -  bureau dat gegevens en cijfers verzamelt en interpreteert
statistisch -  wat te maken heeft met het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens
statistische -  statistisch: wat te maken heeft met het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens
STEM -  afkorting van Science, Technology, Engineering & Mathematics, het gaat om een verzameling van technische en wetenschappelijke richtingen/beroepen
stereotiep -  steeds terugkerend, cliché
stereotiepe -  verbuiging van stereotiep (= steeds terugkerend, cliché)
stereotype -  vast beeld van iets of iemand dat niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid
stereotypen -  meervoud van stereotype (= vast beeld van iets of iemand dat niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid)
stichting -  organisatie die niet als doel heeft winst te maken
streamen -  iets gelijktijdig downloaden en bekijken
streaming -  muziek beluisteren via het internet zonder te downloaden
streamingdienst -  platform of site waar je muziek kunt beluisteren of films/video's kunt bekijken zonder die eerst te moeten downloaden
stresshormonen -  hormonen die het lichaam aanmaakt als reactie op angst of stress
Sub-Sahara-Afrika -  Afrika ten zuiden van de woestijn Sahara
subsidie -  financiële steun (van de overheid)
subsidieprogramma -  een programma dat een regering opstelt om bepaalde sectoren financieel te ondersteunen
subsidies -  subsidie: een geldbedrag dat de overheid geeft aan een bedrijf of een persoon
subsidies -  financiële steun van de overheid
subtropisch -  (van het klimaat) tussen gematigd en tropisch (warm) in
suikertaks -  belasting op gesuikerde (fris)drank, zoals cola en alcopops
symptomen -  meervoud van symptoom (= verschijnsel waaraan je iets herkent)
symptoom -  verschijnsel waaraan je iets herkent
taboe -  onderwerp waarover niet gesproken wordt
taliban -  islamitische beweging die heel extreem en streng is
tbc -  besmettelijke longziekte
terreur -  georganiseerd geweld met een politiek, ideologisch of religieus doel, met de bedoeling voor angst en chaos te zorgen
terrorist -  iemand die terreurdaden pleegt (zie: terreur)
Thai -  inwoner van Thailand (meervoud: Thai of Thailanders)
therapie -  methode om iemand te genezen
tirade -  felle aanklacht
tolerantie -  verdraagzaamheid; bereidheid om dingen te verdragen die ergernis kunnen oproepen
traceren -  opsporen, opzoeken
transfer -  verhuizing van een voetballer van de ene club naar een andere, voor een afgesproken geldbedrag
trauma -  zware geestelijke schok die blijvende gevolgen heeft (bv. oorlogstrauma)
traumapsychologen -  Psychologen die adviezen, begeleiding en therapie geven om trauma’s te verwerken.
trekpleister -  populaire toeristische attractie
trend -  wat trendy of in de mode is (synoniem: hype, rage)
trending -  veel besproken
tweet -  bericht op Twitter
tyfoon -  tropische storm met verwoestende kracht
uitbuiting -  misbruik van een persoon, gebruik van een persoon zonder die naar waarde te belonen
uitdoofbeleid -  beleid dat als doel heeft om iets langzaam te laten verdwijnen
ultraorthodoxen -  gelovigen die voorstander zijn van de meest strenge naleving van de religieuze wetten
unicum -  eenmalige gebeurtenis
vaccin -  middel waarmee tegen een bepaalde ziekte beschermd wordt
vaccinatiegraad -  aandeel van de bevolking dat gevaccineerd is
vaccinatiepas -  vaccinatiebewijs waarmee je aan evenementen kunt deelnemen
vakbond -  vereniging van werknemers
vakbonden -  groepen van werknemers die zich verenigen om voor hun rechten op te komen
vandalisme -  het opzettelijk vernielen of beschadigen van iemand anders' eigendom
veganistisch -  zonder dierlijke producten
veganistische -  veganistisch: zonder dierlijke producten
Veiligheidsraad -  orgaan van de Verenigde Naties dat zich bezighoudt met internationale vrede
verbannen -  uitsluiten, (uit een land) wegsturen
verblijfsvergunning -  vergunning die iemand over het algemeen moet hebben om te wonen en te werken in een land waarvan de persoon geen inwoner is
verdrag -  een reeks afspraken waarover verschillende landen of organisaties het eens zijn
Verenigde Naties -  internationale organisatie met 193 landen die samenwerken voor onder meer mensenrechten en wereldvrede
- Synonyms: VN
vergrijzing -  het steeds ouder worden van de bevolking
verijdelen -  doen mislukken
verkiezingsfraude -  oplichting, bedrog bij verkiezingen
verkrachting -  vorm van geweld waarbij iemand gedwongen wordt tot seks tegen zijn of haar wil in
vice -  onder, tweede
vicekanselier -  plaatsvervanger van de bondskanselier (hoofd van de regering)
vicepresident -  eerste vervanger van de president
virologen -  meervoud van viroloog (= wetenschapper die virussen en virusziektes onderzoekt)
viroloog -  wetenschapper die virussen en virusziektes onderzoekt
virtueel -  denkbeeldig, ook: te bekijken op het internet
visie -  manier waarop je ergens naar kijkt en erover oordeelt
visum -  document dat je het recht geeft om naar een bepaald land te reizen of er te verblijven
vlaggenschip -  schip dat de leiding heeft over de vloot
vlog -  afkorting van 'video weblog'; kort videoverslag
vlogger -  iemand die zijn of haar leven filmt en de filmpjes op het internet deelt
voertaal -  gebruikelijke taal in een bepaalde situatie of in een bepaald land
volksrepublieken -  socialistische of communistische staatsvorm waar slechts één politiek partij de volledige macht heeft
voogd -  iemand die in de plaats van de ouders verantwoordelijk is voor een minderjarige
voortvluchtig -  op de vlucht voor het gerecht
vrije handel -  economische samenwerking waarbij goederen en diensten zonder belemmering van het ene naar het andere land uitgevoerd mogen worden
vrijheid van meningsuiting -  het recht om je mening te geven zonder angst voor bedreiging of vervolging
vzw -  vereniging zonder winst, een vereniging die niet als doel heeft om winst te maken
wapenlobby -  lobby = groep mensen met een gezamenlijk belang die probeert anderen van zijn standpunt te overtuigen
warmtepompen -  energiezuinige toestellen die warmte uit de omgeving (bodem, lucht, water, afval) halen en daarmee in andere ruimten de temperatuur kunnen verhogen
waterstofbom -  atoombom die zijn energie haalt uit de kernfusie van waterstofatomen
webshop -  online winkel
wederzijds -  van beide kanten
wederzijdse -  wederzijds: van beide kanten
wereldjaarprestatie -  beste prestatie in een bepaalde discipline binnen een bepaald jaar
WTA -  afkorting van Women's Tennis Association, de wereldbond voor tennissters
zedenpolitie -  politie die erop toeziet dat alles volgens de religieuze regels verloopt
zetel -  plaats die een politieke partij mag innemen in het parlement
zionisten -  leden van een politieke beweging die de joodse cultuur en de Hebreeuwse taal in Israël wil behouden en versterken
zwartwerk -  betaald werk waarvoor geen belastingen worden betaald, vorm van fraude